Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

 

Umetnost ličenja, Indira Ekić s.p.

Dimičeva ulica 16, 1000 Ljubljana, Slovenija

Matična številka: 8539740000

Davčna številka: SI51915979

(v nadaljevanju: Podjetnica)

 

SPLOŠNI DEL

 

 1. Splošni pogoji poslovanja
  • Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: splošni pogoji) Podjetnice so sestavni del vseh pogodb med Podjetnico in uporabniki storitev (v nadaljevanju: Stranke), ki poslujejo s Podjetnico.
  • Določila splošnih pogojev se uporabljajo tudi za vse ponudbe, predračune, predpogodbe, pravno-poslovne izjave in druge storitve, ki izhajajo iz poslovanja med Podjetnico in Stranko.
  • Uporaba pojmov:
 • Ponudba je enoten izraz za ponudbo v raznovrstnih oblikah, predračun ali drugo obliko predloga za sklenitev pogodbe, ki ga Podjetnica ponudi Stranki.
 • Pogodba je sporazum v pisni obliki, ki je sklenjen med Podjetnico in Stranko. Za sklenitev pogodbe se šteje tudi ponudba ali predračun, ki ga Podjetnica pošlje Stranki in ga slednja sprejme oziroma potrdi. Predmetni splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe.
 • Storitev je dobava digitalne vsebine, kar je predmet pogodb, ki jih sklenejo Stranke s Podjetnico.
  • Glede obveščanja Stranke o dobavi, sklenitvi, odstopu ali spremembi pogodbe in vseh drugih informacij velja oddajna teorija. To pomeni, da se za dan obvestitve Stranke šteje datum, ko Stranki Podjetnica odpošlje obvestilo po komunikacijskem mediju.
  • Podjetnica obvešča Stranko preko elektronske pošte, navadne pošte, telefona ali na drug način, za katerega se dogovori s Stranko.

 

 1. Uporaba splošnih pogojev poslovanja
  • Predmetni splošni pogoji so prednostni, torej v celoti nadomestijo manjkajoča, drugačna in nasprotujoča pogodbena določila med Podjetnico in Stranko.
  • Predmetni splošni pogoji nadomestijo kakršnekoli splošne pogoje in druge dokumente, razen če uporabo predmetnih splošnih pogojev Podjetnica izrecno izključi v pisni obliki.
  • Predmetni splošni pogoji predstavljajo sestavni del pogodb, sklenjenih med Stranko in Podjetnico. S podpisom pogodbe ali z drugačnim vstopom v pogodbeno razmerje Stranka v celoti soglaša z vsebino predmetnih splošnih pogojev in potrjuje, da je v celoti seznanjena z vsebino predmetnih splošnih pogojev.
  • Predmetni splošni pogoji so dostopni na spletni povezavi: [URL povezava do splošnih pogojev poslovanja].
  • Kot podpis pogodbe se šteje oddaja veljavnega naročila na spletni strani Podjetnice.
  • Predmetni splošni pogoji zavezujejo Stranko le, če je bila na njihov obstoj izrecno opozorjena pred sklenitvijo pogodbe, predračuna, predpogodbe ali ponudbe.
 2. Spremembe splošnih pogojev poslovanja
  • Ob morebitni spremembi splošnih pogojev postanejo spremembe za Stranko zavezujoče z dnem, ko se z njimi seznani.
  • Šteje se, da je Stranka seznanjena s spremembami v trenutku objave spremembe na spletni strani [URL povezava do spletnega naslova spremembe] in ob potrditvi oddaje naročila. S tem se šteje, da Stranka soglaša s spremembo splošnih pogojev.
  • V primeru, da predmetni splošni pogoji nasprotujejo drugim splošnim pogojem Podjetnice, se uporabi tista določba, ki je specialnejša v konkretnem primeru.
  • Podjetnica in Stranka lahko v pisni obliki izključita uporabo posameznih določil predmetnih splošnih pogojev, če so ta določila neskladna z določili pogodbe ali s splošnim namenom pogodbe.

 

 1. Splošne določbe
  • Stranka je dolžna obvestiti Podjetnico o vseh podatkih in dejstvih, ki so pomembni za vzpostavitev in nadaljevanje pravno poslovnega odnosa (sprememba prebivališča ali sedeža, sprememba lastniške ali pravnoorganizacijske oblike, insolventnost itd.).
  • Podjetnica zbira nekatere osebne podatke strank. Vrste osebnih podatkov, namene njihove obdelave ter zakonske podlage za obdelavo ureja dokument Politika zasebnosti, ki je sestavni del splošnih pogojev poslovanja. Stranke se lahko seznanijo s Politiko zasebnosti na spletni strani Podjetnice [URL povezava do spletnega naslova].

 

 1. Cene
  • Cene, prikazane na spletnem naslovu Podjetnice se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

 

 1. Plačilne metode
  • Podjetnica omogoča plačilo za izdelke in storitve na sledeče načine:
 • Plačilo po predračunu na poslovni račun Podjetnice št. SI56 0215 1138 4756 424, odprt pri NLB d.d.. Stranka po oddajo oz. potrditvi naročila, po e-pošti prejme predračun. Rok plačila predračuna je tri (3) delovne dni od prejema predračuna. Pravočasno plačilo predračuna je bistvena sestavina pogodbe. V kolikor predračun do izteka roka ni plačan, se šteje, da je pogodba razvezana;
 • Plačilo s plačilnimi karticami poteka preko plačilnega sistema Stripe, ki je v lasti podjetja Stripe. Podatki o karticah se ne shranjujejo pri Podjetnici. Avtorizacije kreditnih kartic se vršijo v realnem času s takojšnjim preverjanjem podatkov pri bankah. Plačevanje je mogoče z naslednjimi karticami: Mastercard, Visa, Visa Electron in Maestro (če vaša Maestro kartica to omogoča – preverite pri banki);
 • Plačilo s PayPal-om ali plačilo s kreditnimi karticami preko PayPal spletnega sistema.

Varnost osebnih podatkov in plačil je v domeni ponudnikov plačilnih storitev. Za vse ostalo Podjetnica uporablja primerna tehnična in organizacijska sredstva za zagotavljanje varnosti in tajnosti osebnih podatkov ter plačilnih informacij.

 

 1. Izstavljanje računov

 

 

 

 1. Lastništvo
  • Če v pogodbi med Podjetnico in Stranko ni dogovorjeno drugače, si Podjetnica pridružuje lastninsko, avtorsko ter sorodne pravice na vseh dokumentih, ki so potrebni ali zagotovljeni v zvezi s sklenitvijo in/ali izvrševanjem pogodbe.

 

 1. Poslovna skrivnost
  • Pogodbe, sklenjene med Podjetnico in Stranko so poslovna skrivnost. Prav tako so poslovna skrivnost vsi podatki, ki jih Podjetnica posreduje Stranki pred sklenitvijo pogodbe, kot so različni priročniki, navodila, tabele, ceniki, poslovni ali finančni podatki itd. Stranka se zavezuje ohranjati poslovne skrivnosti Podjetnice ves čas trajanja pogodbenega razmerja in še 5 let po preteku pogodbenega razmerja. V primeru kršitve poslovne skrivnosti je Stranka odškodninsko in kazensko odgovorna.

 

 1. Omejitev odgovornosti
  • Podjetnica si pridržuje pravico do začasne onesposobitve dostopa do spletne strani v primerih tehničnih težav ali vzdrževalnih del. V primeru pojavljanja tehničnih težav si Podjetnica pridržuje pravico do preklica vseh naročil, izvedenih v obdobju pojavljanja tehničnih težav. V takih primerih bo Podjetnica nemudoma obvestila Stranko o tehničnih težavah ter ji posredovala navodila glede nadaljnjih postopkov. Stranka mora pred obiskom spletne strani Podjetnice na lastno odgovornost zagotoviti varnost svojih tehničnih sredstev za dostop do spletne strani in varnost uporabniških imen in gesel na spletni strani.
  • Podjetnica si pridržuje možnost odstopa od pogodbe, če se ugotovi bistvena zmota v skladu z 46. členom Obligacijskega zakonika.

 

 1. Obravnava pritožb in reševanje sporov
  • Za razlago teh splošnih pogojev ali pogodb, sklenjenih med Podjetnico in Stranko, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Podjetnic in Stranka se zavežeta reševati vse spore na miren način.
  • Skladno z zakonsko ureditvijo Podjetnica ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.
  • Podjetnica spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Podjetnica zagotavlja učinkovit in zaupen sistem obravnavanja pritožb. Pritožbo je potrebno poslati na e-poštni naslov __________________.
  • Podjetnica bo Stranki v 5 delovnih dneh po prejemu pritožbe potrdila prejem ter obvestila stranko o poteku in trajanju pritožbenega postopka.

 

 1. Odstop Podjetnice od pogodbe
  • V primeru kršitve določil pogodbe ali teh splošnih pogojev s strani Stranke ima Podjetnica pravico odstopiti od pogodbe brez nadaljnjih obvestil Stranki. V takem primeru Podjetnica na transakcijski račun Stranke vrne morebitne vplačane zneske.
  • Prav tako ima Podjetnica pravico odstopiti od pogodbe v primeru, če Stranka postane insolventna ali plačilno nesposobna ali če ima blokirana sredstva na poslovnem računu več kot 15 dni, če je uveden ali zgolj predlagan postopek prisilne poravnave ali stečaja.
  • Podjetnica ima pravico do odstopa od pogodbe, če stranka ne izpolnjuje svojih obveznosti, če daje Stranka Podjetnici neresnične podatke, ki otežujejo ali onemogočajo izpolnitev pogodbe in če ne plača svojih obveznosti skladno s pogodbo in temi splošnimi pogoji.

 

 1. Mnenja, ocene in priporočila

 

 

 1. Registracija uporabnika
  • Ob registraciji na spletni strani pridobi Stranka podatke, s katerimi dostopa do naročila storitev:

 

 

 • Če želi Stranka spremeniti uporabniško ime ali geslo, lahko to stori v razdelku »moj profil« na spletni strani.

 

 1. Postopek oddaje naročila
  • Stranka bo lahko naročilo storitve opravila po predhodni registraciji na spletni strani Podjetnice. Stranka storitev naroči tako da_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • Stranka lahko izbira med zgoraj navedenimi plačilnimi metodami.
  • V primeru, da je Stranka imetnik promocijske kode ali kupona Podjetnice, jo lahko uporabi in navede v ustreznem polju pri oddaji naročila.
  • Pred oddajo naročila lahko Stranka preveri in po potrebi popravi vse vnesene podatke v zvezi z naročilom, ki mu jih sistem izpiše po uspešni potrditvi vseh predhodnih faz postopka. Stranka naročilo potrdi s klikom na gumb “Izvedi naročilo”, s tem pa se zaveže k izpolnitvi pogodbe in potrdi, da je zavezana k plačilu. V primeru, da je naročilo uspešno oddano, sistem izpiše številko naročila.
  • Po uspešni oddaji naročila uporabnik prejme na svoj e-poštni naslov potrdilo o prejetju in potrditvi naročila.
  • Stranka lahko dostopi do podatkov o vsebini pogodbe in statusu naročila v svojem uporabniškem profilu kadarkoli.
  • V namen preveritve navedenih podatkov stranke in točnosti naročila lahko Podjetnica kontaktira uporabnika na njegovo telefonsko številko.

 Kuponi in promocijske kode  

 1. Skladnost storitev
  • Storitve morajo na splošno:
  • ustrezati opisu, količini in kakovosti ter imeti funkcionalnost, združljivost, interoperabilnost, ki jih zahteva pogodba;
  • ustrezati namenu, dogovorjenem v sklopu pogodbenega procesa;
  • biti dobavljene skupaj z vsemi dodatki, navodili in pomočjo strankam, kot je zahtevano v pogodbi;
  • biti posodobljene, kot je določeno v pogodbi; ustrezati namenom, za katere bi se običajno uporabljala digitalna vsebina ali digitalne storitve iste vrste;
  • biti take količine in imeti zmogljivostne lastnosti (vključno s funkcionalnostjo, združljivostjo, dostopnostjo, kontinuiteto in varnostjo), ki jih lahko potrošnik razumno pričakuje; biti dobavljene skupaj z vsemi dodatki in navodili, za katere lahko potrošnik razumno pričakuje, da jih bo prejel;
  • biti skladne z morebitno poskusno različico ali različico s predogledom, ki so bile dane na razpolago pred sklenitvijo pogodbe.

Podjetnica mora zagotoviti, da je Stranka obveščena o posodobitvah, vključno z varnostnimi posodobitvami, potrebnimi za ohranjanje skladnosti storitev.

 

 1. Pravice in obveznosti Strank – Pravica do odstopa Stranke od pogodbe

 

 

 1. Odgovornost Podjetnice
  • Podjetnica je odgovorna za:
  • vsako ne-dobavo storitev;
  • vsako neskladnost storitev, ki obstaja v času dobave in se pokaže v najmanj dveh letih.

 

Če se neskladnost pokaže v prvem letu, Stranki ni treba dokazovati, da je obstajala v času dobave. Če se digitalne vsebine ali digitalne storitve dobavljajo nepretrgano, je Podjetnica odgovorna za vsako neskladnost, ki se pojavi in postane očitna v celotnem obdobju dobavljanja.

 

Ti splošni pogoji Podjetnice so veljavni od 20.04.2021 do njihovega preklica oz. do sprejema novih splošnih prodajnih pogojev Umetnost ličenja, Indira Ekić s.p..